Algemene Voorwaarden / Conditions

Algemene Voorwaarden / Conditions

Bestchambresdhotes.com is de enige en officiële website van “Logeren bij Belgen” en “Logeren bij Nederlanders”. "Logeren bij Belgen" en bestchambresdhotes zijn geregistreerde merknamen."Logeren bij Belgen" is beschermd door het internationaal auteursrecht.

De informatie over de B&B’s op deze website wordt geleverd door de eigenaars. Bestchambresdhotes is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Op deze website worden enkel advertenties geplaatst van kleinschalige logies waarvan de uitbaters Belg of Nederlander zijn en die in regel zijn met de plaatselijke regelgeving m.b.t. logies. De advertenties zijn betalend. Facturen zijn betaalbaar binnen een maand na factuurdatum.

Het kopiëren van teksten en/of foto’s of het gebruik van de merknamen bestchambresdhotes en “Logeren bij Belgen” is niet toegestaan zonder uitzonderlijke toestemming. Alle misbruiken worden juridisch vervolgd.

B&B’s of kleine hotels die willen adverteren op deze site, kunnen ons contacteren via de contactpagina of per e-mail aan  bestchambresdhotes(at)skynet.be 

Het gebruik van deze site wordt geregeld door de Belgische en Europese wetgeving.

Wij voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan bevat ons adressenbestand alleen uw naam, voornaam, e-mailadres, postnummer en gemeente. U kunt op elk moment uitschrijven uit ons bestand. Uw gegevens worden dan vernietigd.  Wij zijn de enigen die ons adressenbestand beheren en gebruiken voor het uitsturen van onze eigen occasionele nieuwsbrieven.
 Bestchambresdhotes.com est le seul et unique site officiel de “Logeren bij Belgen/Loger chez des Belges” et “Logeren bij Nederlanders”. "Logeren bij Belgen" et bestchambresdhotes sont des marques déposées. "Logeren bij Belgen" est protegé par le droit international d’auteurs.

Toutes les informations sur les logis de ce site sont fournies par les exploitants ou propriétaires des maisons. Bestchambresdhotes n’est pas responsable pour ces informations.

Ce site contient des annonces de maisons d’hôtes et petits hôtels dont les exploitants ou propriétaires sont Belges ou Néerlandais. Ces exploitants ou propriétaires ont confirmé d’être en règle avec les législations en vigueur dans leurs pays. Les annonces sont payantes. Nos factures sont à regler endéans un mois après la date de facturation.

Toutes les reproductions ou adaptations de photos et/ou textes par quelque procédé que se soit ou l’utilisation des marques bestchambresdhotes et/ou "Logeren bij Belgen" sont interdites sans notre accord. Tous les abus seront juridiquement poursuivis.

Les B&B’s et petits structures de logement qui souhaitent être présents sur ce site peuvent nos contacter en utilisant la page «contact» ou par mail: bestchambresdhotes(arrobase)skynet.be

L’utilisation de ce site est dirigée par la législation belge et européenne.

Nous pratiquons le règlement européen sur la protection des données (GDPR). Si vous vous êtes inscrit pour recevoir notre newsletter, nous gardons uniquement votre nom, prénom, adresse e-mail, code postal et commune dans notre base de données. A tout moment, vous avez le droit de vous désinscrire, vos coordonnées seront ensuite détruites. Nous sommes les seuls à gérer cette base de données qui sera uniquement utilisée pour distribuer nos propres newsletters occasionnelles.

 


DISCLAIMER:

Deze website is eigendom van Rezooh.com/Erwin De Decker


Contactgegevens

Rezooh.com Erwin De Decker - Offerlaan 228 - B-9000 Gent  E-mail: gebruik de contactpagina

ondernemingsnummer: BE 0586.929.974


 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende
algemene voorwaarden:


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data,product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Erwin De Decker of rechthoudende derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden
beschouwd. Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de portaalsite contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Rezooh.com Erwin De Decker geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Rezooh.com Erwin De Decker kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de
gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Rezooh.com Erwin De Decker verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vormvan schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.